Privacyverklaring

Leo Makkinje freelance systeembeheer, gevestigd te Weesp, verder te noemen “LMFS”, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die LMFS verwerkt

LMFS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die LMFS verwerkt:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die LMFS verwerkt

De website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. LMFS kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden derhalve aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat LMFS zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op via het onderstaande adres, zodat de persoonlijke gegevens verwijderd kunnen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag LMFS persoonsgegevens verwerkt

LMFS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

LMFS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat menselijke tussenkomst benodigd is.

Hoe lang LMFS persoonsgegevens bewaart

LMFS bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

Delen van persoonsgegevens met derden

LMFS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die LMFS gebruikt

LMFS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LMFS en heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat u bij LMFS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover LMFS van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het onderstaande adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt LMFS u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. LMFS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LMFS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via dit formulier.

Hoe LMFS persoonsgegevens beveiligt

LMFS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het onderstaande adres.

Meer weten?

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar .

Bekijk mijn profiel op LinkedIn

Apple Certified Support Professional

Apple Certified Technical Coordinator